KURALLAR

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ;

Sayısal  (RENKLİ/SİYAH-BEYAZ)

KATILIM KURALLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Tema fotoğrafçılıkla ifade edilir ve tam yorumlama özgürlüğüne izin verilir. Hiçbir fotoğraf çocuğun saygınlığını ve mahremiyet hakkını ihlal edemez.
 3. Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Sponsorlar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.Bu yarışmaya daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur.
 4. Yarışma Tek kategoride Digital Siyah-Beyaz veya Renklidir. Monokrom ve/veya Renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 5. Her bir katılımcı, en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir.
 6. Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma olduğunu; mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun, Yarışmanın Göztepe Rotary tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, IFOD’un ve TFSF’nin sosyal medya üzerinde kullandığı (Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.
 7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği sorumlu olmayacaktır.
 1. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 2. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 3. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
 4. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir, Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, bu şekilde bir ön araştırma yapmak zorunda da değildir.
 5. Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 6. FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 7. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 8. Ödül alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2020 de, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
 9. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve TFSF YK’nun kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 10. Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme hakkı alma dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde sistemden silinecektir.

YAYIN VE TELİF(KULLANIM) HAKKI:

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar İzmir Göztepe Rotary, IFOD (izmir Fotoğraf Sanatı Derneği) arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile haber yayını, tanıtım amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilir. Eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. İzmir Göztepe Rotary ve IFOD yarışmada ödül ve sergileme hakkı kazanan fotoğrafları, hazırlayacağı PDF katoloğu, web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının adı ile birlikte yayınlayabilir, paylaşabilir ve tanıtımını yapabilir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr web sitesi ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF sayısal Almanak 2020 de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Eser sahibi bu kullanımlar için ayrıca telif hakkı, maddi ve manevi bedel talep etmeyeceğini yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır.
 • Ödül alan eserlerin kullanım hakları İzmir Göztepe Rotary Kulübü, IFOD ve eser sahibine ait olacak, ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepleri olmayacağını yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının basılı kopyalarını İzmir Göztepe Rotary ve IFOD tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary ve IFOD sorumlu olmayacaktır.
 • Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri sisteme yükledikleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi, eksik veya hatalı adres bildirimi yüzünden ellerine ulaşmaması halinde İzmir Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD sorumluluk taşımayacaktır.
 • Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak Yarışma web sitesi; http://rotagraphycontest.com/ de indirilmeye hazır tutulacaktır. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, IFOD https://ifod.org.tr/ İzmir Göztepe Rotary http://rotagraphycontest.com/  TFSF https://www.tfsf.org.tr/ ve Rotary 2440 Bölge internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan sergi alanlarında sergilenecektir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir LCD monitörde sunulacaktır.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/ adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.  Katılımcı önce üyelik bildirim formunu doldurarak siteye üye olacak ve onaylanan kullanıcı adı ve şifresiyle fotoğraflarını yükleyecektir.
 3. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 6. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 7. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 8. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 9. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İSİMLENDİRME:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO2-en.pdf

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcı için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “ Ö m e r E r i l Y I L M A Z ” i s i m l i k a t ı l ı m c ı n ı n “Çıkmaz Sokak” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD1_cikmaz_sokak” veya “Gönül yolu” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD2_gonul_yolu” gibi…

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.  Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD sorumlu olmayacaktır.  Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Yarışma sonuçları TFSF’nın www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.org  ile Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin http://rotary2440.org ve www.rotagraphycontest.com adreslerinden duyurulacaktır. Yalnızca ödül ve sergileme alan katılımcılara aldıkları sonuçlar e-posta ile bildirilecektir. Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış temin etmesinden kaynaklanan hususlarda hiçbir şekilde İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; her türlü adres değişikliğinin de yazılı şekilde yarışma sekretaryasına iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi zorunludur.